Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Cháu bé biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Cộng ở Houston, Taxas

Hình ảnh một cháu bé biểu tình trước lãnh sự quán Trung Cộng ở Houston, Texas.

Advertisements

January 11, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: