Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của chính nghĩa.

Nhìn vào lá cờ vàng ba sọc đỏ, ai ai cũng phải công nhận đây là lá cờ tuyệt đẹp, đây là lá cờ hiền hòa. Thế nhưng, nếu bảo lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ đẹp và hiền hòa thì e rằng chưa được đầyđủ lắm, bởi lẽ đây còn là lá cờ biểu tượng cho chính nghĩa, khác hẳn với lá cờ máu mà Hổ Cẩu Tặc đã đem từ Tàu về và áp đặt lên đất nước Việt Nam.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi nước Việt nam Cộng Hòa đã bị lũ quỷ đỏ dùng mưu ma chước quỷ cưỡng chiếm, lá cờ vàng ba sọc đỏ không còn được trang trọng kéo lên mỗi sáng thứ hai trong lễ chào cờ quốc gia từ công sở cho đến trường học của nước Việt Nam Cộng Hòa. Lá cờ vàng ba sọc đỏ đã bị lũ nguỵ quyền Cộng sản Việt Nam thay thế bằng lá cờ máu với sao vàng, lá cờ mà Hồ Cẩu Tặc đã áp đặt lên quê hương đất nước Việt Nam từ khi hắn tha chủ nghĩa Cộng Sản về Việt Nam để gieo rắc tai họa cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Nhìn lá cờ máu, chúng ta dễ dàng hình dung được những kẻ tôn thờ là những tên khát máu, coi mạng người dân Việt như cỏ rác. Cho nên sau năm 1954, Cộng Sản Việt Nam chiếm một nửa nước đã làm nên cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu. Rồi chúng dụ những văn nhân nghệ sĩ miền Bắc trong phong trào “trăm hoa đua nở” làm nên Nhân Văn Giai Phẩm để chúng bắt bỏ tù và đày đọa, mặc cho có một số người trước đây đã một lòng theo chúng. Đây là đường lối sách lược vô cùng đốn mạt và ác ôn mà Hồ Cẩu Tặc đã cho thi hành.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Việt Nam Cộng Hòa đã bị cưỡng chiếm bởi loài mã tấu răng đen, biết bao nhiêu thảm họa đã giáng xuống cho quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, tưởng cũng chẳng cần nhắc lại làm gì. Vào mỗi năm, đến ngày 30 tháng 4, cũng cần phải nhắc lại ý nghĩa và sự chính nghĩa của lá cờ vàng ba sọc đỏ, khác hẳn với lá cờ máu là lá cờ biểu tượng của bạo lực, tàn ác và bất nhân, để các thế hệ sau này không quên lá cờ vàng ba sọc đỏ, để các thế hệ sau này có thể thay thế cha ông quang phục quê hương.

Lá cờ vàng ba sọc đỏ mãi mãi bất diệt trong tim những người Việt Nam yêu chuộng công lý, yêu chuộng công bằng và lẽ phải, là lá cờ chính ngjhĩa của dân tộc và quê hương đất nước Việt Nam.

Phi Vũ
Ngày 6 tjháng 4 năm 2013

  

Photo: Cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của chính nghĩa.

Nhìn vào lá cờ vàng ba sọc đỏ, ai ai cũng phải công nhận đây là lá cờ tuyệt đẹp, đây là lá cờ hiền hòa. Thế nhưng, nếu bảo lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ đẹp và hiền hòa thì e rằng chưa được đầy đủ lắm, bởi lẽ đây còn là lá cờ biểu tượng cho chính nghĩa, khác hẳn với lá cờ máu mà Hổ Cẩu Tặc đã đem từ Tàu về và áp đặt lên đất nước Việt Nam.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi nước Việt nam Cộng Hòa đã bị lũ quỷ đỏ dùng mưu ma chước quỷ cưỡng chiếm, lá cờ vàng ba sọc đỏ không còn được trang trọng kéo lên mỗi sáng thứ hai trong lễ chào cờ quốc gia từ công sở cho đến trường học của nước Việt Nam Cộng Hòa. Lá cờ vàng ba sọc đỏ đã bị lũ nguỵ quyền Cộng sản Việt Nam thay thế bằng lá cờ máu với sao vàng, lá cờ mà Hồ Cẩu Tặc đã áp đặt lên quê hương đất nước Việt Nam từ khi hắn tha chủ nghĩa Cộng Sản về Việt Nam để gieo rắc tai họa cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Nhìn lá cờ máu, chúng ta dễ dàng hình dung được những kẻ tôn thờ là những tên khát máu, coi mạng người dân Việt như cỏ rác. Cho nên sau năm 1954, Cộng Sản Việt Nam chiếm một nửa nước đã làm nên cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu. Rồi chúng dụ những văn nhân nghệ sĩ miền Bắc trong phong trào “trăm hoa đua nở” làm nên Nhân Văn Giai Phẩm để chúng bắt bỏ tù và đày đọa, mặc cho có một số người trước đây đã một lòng theo chúng. Đây là đường lối sách lược vô cùng đốn mạt và ác ôn mà Hồ Cẩu Tặc đã cho thi hành.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Việt Nam Cộng Hòa đã bị cưỡng chiếm bởi loài mã tấu răng đen, biết bao nhiêu thảm họa đã giáng xuống cho quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, tưởng cũng chẳng cần nhắc lại làm gì. Vào mỗi năm, đến ngày 30 tháng 4, cũng cần phải nhắc lại ý nghĩa và sự chính  nghĩa của lá cờ vàng ba sọc đỏ, khác hẳn với lá cờ máu là lá cờ biểu tượng của bạo lực, tàn ác và bất nhân, để các thế hệ sau này không quên lá cờ vàng ba sọc đỏ, để  các thế hệ sau này có thể thay thế cha ông quang phục quê hương.

Lá cờ vàng ba sọc đỏ  mãi mãi bất diệt trong tim những người Việt Nam yêu chuộng công lý, yêu chuộng công bằng và lẽ phải, là lá cờ chính ngjhĩa của dân tộc và quê hương đất nước Việt Nam.

Phi Vũ
Ngày 6 tjháng 4 năm 2013

Advertisements

April 6, 2013 - Posted by | Quan điểm

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: