Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Ngày hai tháng chín năm một chín bốn lăm

 

 

Ngày hai tháng chín năm một chín bốn lăm

Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”

Nhưng Việt Nam chẳng bao giờ độc lập

Tự đưa vào rọ lệ thuộc lũ Tàu

Hồ Chí Minh đích thị tên bán nước

Bán giang sơn biển đảo Việt Nam

Một mai đây Việt Nam không còn nữa

Tội này là của Hồ Chí Minh và bè lũ  Cộng Sản Việt Nam.

 

 

Phi Vũ

Ngày độc lập giả hiệu của bè lũ Cộng Sản Việt Nam.

 

Advertisements

September 2, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: