Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Khổ nhục kế.

Theo sử Tàu thời xưa, Việt Vương Câu Tiễn là vua nước Việt là một vùng đất bao gồm Thượng Hải, bắc Chiết Giang và nam Giang Tô cuối đời Xuân Thu là một trong Ngũ Bá của sử Tàu.

Câu Tiễn là dòng dõi vua Thiếu Khang nhà hạ, tên họ là Tự Câu Tiễn. Tổ tiên của ông là con thứ hai của Thiếu Khang, em vua Hạ Trữ.

Câu Tiễn là con trai của Doãn Thường, cháu hai mươi đời của vua Thái Khang, dòng dõi vua Vũ nhà Hạ.

Sau khi Doãn Thường chết, Câu Tiễn lên nối ngôi. Vua Ngô là Phù Sai đem quân sang đánh nước Việt. Câu Tiễn bị đại bại và xin đầu hàng nhưng Phù Sai không tin Câu Tiễn và muốn tiêu diệt Câu Tiễn. Câu Tiễn phải dùng khổ nhục kế như nếm phân của Phù Sai để tỏ lòng quy thuận. Sau này, nhờ có Phạm Lãi giúp đỡ và đem dâng Tây Thi là một trong Tứ Đại Mỹ Nhân của Tàu để làm cho Phù Sai hoang dâm mà quên cả việc xã tắc. Sau khi tích trữ quân lương đầy đủ, Câu Tiễn tấn công và vua Ngô Phù Sai bị đại bại phải đâm cổ tự vẫn.

Câu chuyện dùng khổ nhục kế nằm gai nếm mật là câu chuyện vô cùng lý thú của sử Tàu và tạo nên nhiều cảm hứng cho các văn nhân thời xưa. Lồng trong câu chuyện này là mối tình Phạm Lãi – Tây Thi cũng làm tốn biết bao nhiêu giấy mực của các tao nhân mặc khách.

Hiện nay, Cộng Sản Việt Nam dường như đang thuần phục Tàu Cộng. Nhất nhất mọi việc Cộng Sản Việt Nam cũng đều tuân theo chỉ thị của Tàu Cộng cả. Người dân Việt Nam từ trong nước ra đến hải ngoại đều căm giận hành động “hèn với giặc, ác với dân” của Cộng Sản Việt Nam. Sực nghĩ đến câu chuyện “khổ nhục kế” của Việt Vương Câu Tiễn ngày xưa, không biết là Cộng Sản Việt Nam có đang dùng “khổ nhục kế” hay là không?

Cứ hy vọng là vậy để khỏi phải đau lòng.

Phi Vũ

Ngày 11 tháng 9 năm 2014.

Advertisements

September 11, 2014 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: